Thông báo chiêu sinh – Lớp Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học cao đẳng – Đối tượng bồi dưỡng: Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm – Hồ sơ:  + Phiếu đăng ký [...]